Võimalused ja ohud

ikoon

Võimalused (Pilli, 2008)

  • Juhtumipõhine õpe arendab mitut olulist üldist pädevust, nagu analüüsi-, probleemilahendus- ja rakendusoskust, interdistsiplinaarset lähenemist, olulise ja ebaolulise eristamist. Õppijalt eeldatakse uute teadmiste omandamist ja kasutamist ning teooria seostamist reaalse eluga.
  • Juhtumipõhist õpet võib kasutada nii individuaalselt kui ka rühmatööna.
  • Juhtumipõhine õpe motiveerib õppijaid, sest see on elulähedane.
Ohud (Pilli, 2008)
  • Häid juhtumeid ja probleeme on raske leida – meetodi kasutamine eeldab õpetajalt pidevat kursisolekut tööturu situatsiooniga. Probleemil ei pruugi olla ühte ja ainsat õiget lahendust.
  • Juhtumipõhist õpet on raske hinnata, sest peaks hindama nii protsessi kui tulemust.
Soovitused õpetajale
  • Panustage energiat ja tehke koostööd heade juhtumite leidmiseks/kirjutamiseks/testimiseks.
  • Hinnake lisaks tulemusele ka protsessi.