2.1.4. Vestlus

 
Vestlus on sidussuhtluse kõige levinum vorm. Ilmselt seetõttu, et niisugune võimalus on sünkroonne ja seetõttu vastatakse küsimustele peaaegu kohe. Ka audiovestlused on muutumas üha levinumaks, ent seda siinkohal põhjalikumalt ei käsitleta.

Vestluse puhul on tegu kirjaliku suhtlusega, kus suheldakse korraga ühe või mitme kasutajaga, kes kõik on samal ajal Internetis. See on kiire suhtlusviis, eriti kogenud vestlejate jaoks.

Jututoas kasutatav keel sisaldab nii kirja- kui ka kõnekeele elemente. Selleks, et vestluspartnerile mõista anda, kuidas enesetunne on, kasutatakse mitteverbaalseid väljendeid nagu smailid ja lingod. Smail võib olla :-), mis tähendab 'rõõmus' või :-/, mis tähendab 'skeptiline', samas kui lingo puhul on naeratus *s* ja naer *l*.

Et vastata saab otsekohe, siis on saatjal ja saajal võimalik luua väga lähedane ja spontaanne ühendus.

Sidusõppe puhul on vestlusmoodul kasulik selleks, et luua ja vahetada mõtteid ja kogemusi. Vestlust saab kasutada juhul, kui tarvis on suhteliselt kiiret sisendit ja eelistatakse vabadust. Ent ei maksa unustada, et õppijate seas võib olla nii algajaid kui ka väga kogenud vestlejaid. Sellega tuleb arvestada. See on algajate jaoks väga kiire suhtlemisviis ja võib neis tekitada stressi. Samas võivad kogenud vestlejad kiiresti tüdineda. Ei maksaks imestada, kui nad samal ajal ka teistes jututubades vestlust arendavad.

Veel tuleb silmas pidada seda, et teiste sidussuhtluse liikidega võrreldes võib jututoas toimuv vestlus muutuda väga emotsionaalseks ja panna vere keema. Seepärast on oluline töötada välja sidusõppeprotsessi jututoa eetikakoodeks.

Tähtis on mõista, et jututoas on keeruline langetada siduvaid otsuseid. Tuutori ülesanne on juhtida õppija tähelepanu sellele faktile ja toetada otsustusprotsessi.

Mõnede vestluslahenduste puhul on võimalik öeldu salvestada ja välja printida, teiste puhul aga mitte. Tähtis on teada, missugust vestluslahendust te kasutate, et printimise osas kokkuleppele jõuda. Kui tahate vestluse käigus esile kerkinud mõtteid ja soovitusi edaspidi kasutada, siis tuleks valida lahendus, mis võimaldab suhtlust salvestada.
 
« previous | next »