2.1.8. Tegevusetus

 
Õppija tegevusetuse põhjused võivad olla alljärgnevad:
  • tuutoril on omamoodi arusaam tuutori ja õppija erinevatest rollidest ning seega ka erinevatest kohustustest. Õppijad jäävad passiivseteks ja arvavad, et tuutori ülesanne on lüngad täita;
  • harjutused on läbipaistmatud ning neis puudub asjakohasus ja terviklikkus;
  • õppijad ei oska kursuse raames liikuda ega mõista nõudmisi, ulatust ja ootusi;
  • struktuurilised ja korralduslikud takistused;
  • tehnilised probleemid, nt ei tööta õppija Interneti-ühendus.
Tihtipeale on tegelik probleem mitme ülalnimetatud põhjuse kombinatsioon.

Ent tegevusetust võib esineda ka siis, kui tuutor ON teadlik sellest, et tema ja õppijate vahelised suhted peavad tuginema võrduse põhimõttele, harjutused ON üheselt mõistetavad, praktilise suunitlusega ja piisava raskusastmega, õppijatel ON vajalikud tehnilised oskused ja ülesannet ON neile hoolikalt selgitatud ning korralduslik ja struktuuriline tugi ON olemas. Mida teha sellisel juhul?

Esiteks tuleks vaadata veel kord üle kõik siduskursuse aspektid. Ehk on midagi sobimatut kahe silma vahele jäänud? Kui ei, siis tuleks uurida, kas õppijad tegelevad muude asjadega. Äkki on nad praktilise uurimustööga nii hõivatud, et unustasid veebi täiesti ära. Kui ei, siis ei ole tegu mitte tegevusetusega, vaid nähtava õppijatevajelise tegevuse (nt suhtluse) puudumisega. Selle probleemi lahendamiseks võib paluda õppijatel esitada jooksvaid tegevusaruandeid. Ent kui tegu on vaid tuutori sooviga olukorda kontrollida, siis põhjustab see üksnes ärritust ja õppijate motivatsioon kaob.

Veel üks tegur, mida tuutor peab arvesse võtma, on see, missugusena näevad olukorda õppijad. Äkki on nad enda arvates piisavalt aktiivsed? Võib-olla polnud neil kavaski kursusele nii palju aega pühendada? Võib-olla ei osale nad kursusel vabatahtlikult, vaid see on neile kellegi poolt peale surutud. Õppijate vähesel aktiivsusel võib olla palju põhjusi. Väga harva on õppija väheaktiivne lihtsalt selleks, et tuutoreid ja arendajaid närvi ajada.

Kui tuutor leiab ülatoodu põhjal, et õppijaid tuleb rohkem motiveerida, siis võib teha järgmist:
  • tuutor esitab konverentsil avatud, erialase küsimuse ja vajadusel rõhutab, et soovib kuulda kõigi õppijate arvamusi antud teema kohta käesoleva nädala jooksul.
Sel viisil saabki panna paika kindla tähtajaga jõukohase ajagraafiku ja aega jääb nii küsimuse kaalumiseks kui ka sellele vastamiseks. Tuutori ootused tegevuse aktiivsuse suhtes tehakse selgeks. Ühise teema keskseks aspektiks on arutelu.

Kui tegevusetus on üldine probleem, siis võib soovitav lahendus olla järgmine: Kui õppijatel tuleb lahendada harjutus või osaleda teatud tegevuses, siis öelge neile, missugusel määral tegutsemist neilt oodatakse. Seega on soovitav määratleda oodatav aktiivsus ja ajakasutus. See iseenesest võib tekitada õppijate ja tuutorite vahelise arutelu aktiivsuse, ambitsioonide ja üksteisele pandud ootuste teemal. Sedalaadi läbipaistvus võib vähendada töökate ja/või hoolsate õppijate stressi.

Lühidalt öeldes, pange kirja, MIDA ja MILLAL õppijatelt oodatakse ning MIKS!

« previous | next »