Õppematerjalid

Sisupakett koosneb reeglina mitmest eraldi leheküljest, mis on kõik omavahel hüperteksti (linkide, viidete) abil seostatavad ja moodustavad ühtse terviku. Materjalide struktuur sõltub eelkõige eesmärkidest: kas need on mõeldud üldise info edastamiseks või hoopis õpilastele iseseisvaks õppimiseks, on need uue materjali esitamiseks, lisamaterjal teema illustreerimiseks või teadmiste kontrollimiseks. Enamasti sisaldavad sisupaketid järgmisi osi:

 • avaleht: pealkiri, teema nimetus, sihtgrupp, vajadusel andmeid autori kohta (nimi, aasta, kontaktandmed), eesmärgid, vajalikud eeltingimused
 • sisukord: teemade loetelu, millest on võimalik liikuda otse vastavale leheküljele
 • sisu: õppematerjalid, viited teistele teemakohastele veebilehekülgedele, lisafailidele, viiteid kasutatud algmaterjalidele jne.

Oluline, et sisulehekülgedelt oleks alati võimalus tulla tagasi sisukorda või teistele olulistele lehekülgedele. Kuna ei saa eeldada, et õppur kasutab navigeerimiseks veebilehitsemise programmi nuppe, on otstarbekas kogu navigeerimine dubleerida linkidega. Kui materjalis on lingid teistele internetis paiknevatele lehekülgedele, võiksid need avaneda eraldi veebilehitseja aknasse või freimi (paneeli) - siis jääb alati algne õppematerjal alles ja avatuks ning väheneb võimalus internetti ära eksida. Püüdke teha nii, et õppijal ei tuleks kasutada kerimisriba.

Sisupakette peaks üles ehitama nagu ikka õppematerjalidel: meenutusi eelnevalt õpitust (mis seostub uue teemaga); uus materjal illustratsioonidega ning selle vahele esitatavad küsimused ja ülesanded õpitava kinnistamiseks. Eraldi võib kontrollimisvahendina siduda lehekülgedega eFormulari küsitluse või HotPotatoes-ga koostatud ülesanded.

Üks võimalikke sisupaketi struktureerimise mudeleid on nn. SCATE mudel:

 • Scope – sissejuhatus, eesmärgid, eeltingimused (nõuded)
 • Content– õppematerjalid (tekst, audio, video, graafika)
 • Activity – ülesanded
 • Thinking – reflekteerimine, arutlemine
 • Extra – lisamaterjalid

Rowntree (1990) poolt välja toodud olulised sisupaketi komponendid kattuvad suures osas SCATE mudeliga:

 • pealkiri
 • õpieesmärgid
 • sissejuhatus
 • alapealkirjad
 • kokkuvõte
 • näited
 • rõhutatud tähtsad aspektid (terminid, definitsioonid)
 • visuaalsed abivahendid - illustratsioonid
 • teksti integreeritud küsimused ja mõtlemisülesanded
 • lisamaterjalide viited
 • kordamisküsimused

Õppematerjalide sisu järjestamiseks on Rowntree (1990) pakkunud samuti mitmeid variante:

 • Teemaline järjestus - sobib siis, kui on materjalis käsitletakse mitmed seotud teemasid, mida võib õpetada ükskõik mis järjestuses.
 • Kronoloogiline järjestus - sündmused, üritused või avastused esitatakse nende toimumise järjestuses.
 • Koht koha järel - sisu esitatakse ruumilise järjestusena. Nt rääkides inimkehast alustatakse peast ja töötatakse läbi kõik kohad kuni varvasteni.
 • Kontsentrilised ringid - ruumilise järjestuse üks variant, kus kirjeldatavad kohad omavad ühisosa neile järgnevate kohtadega. Nt juhtimiskursus, kus sisu järgnevus on selline: juht, juht ja tema meeskond, meeskond organisatsiooni sees, organisatsioon riigis.
 • Põhjuslik järjestus - sisu esitatakse põhjuste ja tagajärgede ahelana. See variant sobib siis, kui õppijad peaksid olema suutelised välja uurima ja selgitama põhjuse ja tagajärje vahelisi seoseid. Nt. meteoroloogias ja geomorfoloogias.
 • Struktuuriline loogika - sisu järjestus on dikteeritud aine loogilisest struktuurist.
 • Probleemikeskne järjestus - sisu esitatakse probleemide tutvustustena ning julgustatakse otsima probleemidele lahendusi ja tõlgendusi.
 • Spiraalne järjestus - sisu kontseptsioone käsitletakse kursuse käigus korduvalt, iga kord aga eelmisest korrast keerulisemal tasemel (Nt ülevaade - põhjalikum uuring - analüüs).
 • Tagurpidine järjestus - kõigepealt õpetatakse viimast sammu, siis eelviimast jne. See variant sobib juhul, kui tahetakse õpetada otsuste tegemist ning tulemuste tõlgendamist. Nt keemiliste testide puhul (testi tulemused, testi läbiviimine, sobiva testi valimine).
« previous | next »