Kristeva, Julia.

Séméiotiké: Recherches pour une sémanalyse. Paris: Éditions du Seuil. 1969.

(Ptk. 2.)

Semiootika: kriitiline teadus ja/või teaduse kriitika

 

Tundes pakilist vajadust eneseanalüüsi järele, pöördub tänapäeva teaduslik diskursus keelte uurimise poole ja püüab välja tuua mudeleid, mis on nende (ja tema enda) aluseks. Teiste sõnadega, sel määral, mil sotsiaalset praktikat (ökonoomika, argiteadvus, „kunst” jmt) vaadeldakse märgisüsteemina, „mis on struktureeritud kui keel”, allub iga taoline praktika (olles loomuliku keele suhtes sekundaarseks mudeliks, olles modelleeritud tema eeskujul ja modelleerides teda omakorda1 teaduslikule analüüsile.

Just siin konstitueerub, või, mis on praegusel hetkel õigem, otsib ennast semiootika.

Püüamegi välja tuua mõned semiootika eripäradest, mis kindlustavad talle konkreetse koha teadmise ja ideoloogia ajaloos, kuna me eeldame, et semiootilises diskursuses peegeldus selle kultuurilise pöörde protsess, mida tänapäeval elab üle meie tsivilisatsioon. Need iseärasused seletavad muuhulgas ka seda halvasti varjatud vaenulikkust, mida kodanlik sõna („kodanlik teadvus”) — kõikides oma variantides (esoteerilisest estetismist positivistliku sientismini, „liberaalsest” ajakirjandusest kuni kitsalaubalise „angazheerituseni”) — ilmutab semiootiliste uurimuste suhtes, nimetades neid „mõttetuteks”, „tühipaljasteks”, „primitiivseteks” või „sisututeks” vaid selle eest, et teisejärgulist kirjanduslikku toodangut ei kujutata neis kui midagi kahjutut, vaid heidetakse lihtsalt kõrvale.

Semiootika kiire areng (ja vastuseis sellele) teeb hädavajalikuks sellise teooria väljatöötamise, mis võimaldaks semiootikal leida oma koht mitte ainult teaduse ajaloos, vaid ka teadusest reflekteerimise ajaloos; selline teooria liituks semiootiliste uurimustega, millede kallal täna tõsiselt töötavad vaid marksistid (Louis Althusseri ja tema järgijate näol). Alljärgnevad märkmed kujutavad vaid selle vajalikkuse anafoori (näitav zhest). Just seetõttu me hakkame rääkima mitte niivõrd sellest, mis on semiootika, kui sellest, mida ta meie arvates võiks teha.

1. Semiootika kui modelleerimine

Probleemi keerulisus ilmneb juba katsel määratleda see uus uurimisssuund. Saussure, kes tõi käibele termini semioloogia (Üldlingvistika kursus 1916), kujutas endale seda distsipliini ette kui laiahaardelist teadust märkidest, ja lingvistikat vaid kui üht osa sellest üldisest teadusest.  Hiljem aga pandi tähele, et ükskõik millised olid need objektid-märgid, millega semioloogial tegemist (zhestid, helid, kujutised jmt), on tunnetuslik juurdepääs neile võimalik vaid keele kaudu. 2Siit järeldub, et „lingvistika ei ole üldise märgiteaduse osa (olgu või privilegeeritud); vastupidi, semioloogia ise on vaid üks lingvistika osa, ja nimelt see osa, mis peaks hakkama uurima keele suuri tähenduslikke üksusi”. 3 Meil ei ole siin võimalust peatuda sellise rollide ümberpööramise4 kõigil voorustel ja puudustel. Meie arvates on selline lähenemine mitte ainult viljakas, vaid võimaldab  omakorda modifikatsioone tänu neile samadel võimalustele, mis selle kaudu avanevad. Viitame siinkohal (Derrida järel) vaid neile teaduslikele ja ideoloogilistele kitsendustele, mis tulenevad fonoloogilise mudeli rakendamisest teadusele, mis on oma eesmärgiks seadnud praktika translingvistiliste tüüpide modelleerimise. Sellest hoolimata säilitame me semiootika algse suunitluse puutumatuna. Semiootika — see on formalisatsioon, mudelite tootmine.5 Seetõttu peame me semiootikast rääkides silmas just nimelt mudelite, st formaliseeritud süsteemide, millede struktuur on isomorfne ja analoogne6 mingi teise süsteemi (mis on uurimisobjektiks) struktuuriga,  välja töötamist (alles eesseisvat).

Teiste sõnadega, oma arengu kolmandal etapil hakatakse semiootikat arendama kui märgisüsteemide aksiomaatikat. Seejuures, piiramata ennast epistemoloogilise sõltuvusega lingvistikast, pöördub ta formaliseeritud teaduste (matemaatika ja loogika, mis sellega seoses muutuvad keelemudeleid käsitleva üldteaduse harudeks) mudelite poole. Neid mudeleid saab kasutada ka lingvistika, kui ta püüab uueneda.

Selles mõttes hakkame me rääkima mitte niivõrd semiootikast, kui märgisüsteemide semiootilisest tasandist, mis kujutab endast ei midagi muud, kui nende aksiomatisatsiooni (formalisatsiooni) tasandit.7

Määratledes semiootika kui mudelite tootmise, viitasime me mitte ainult tema objektile, vaid puudutasime ka spetsiifilist eripära, mis teda teiste „teaduste”8 seas esile tõstab. Nii nagu täppisteaduste mudelid, nii on ka semiootikas loodavad mudelid oma olemuselt representatsioonid9 ja omavad nendena ajalis-ruumilisi koordinaate. Semiootika aga selle poolest erinebki täppisteadustest, et ta toodab nimelt selle modelleerimise teooriat, milleks ta ise on — teooriat, mida võib põhimõtteliselt rakendada objektidele, mis ei ole representatiivsed oma olemuselt. Loomulikult sisaldub teooria implitsiitselt iga teaduse mudelites. Kuid semiootika eksplitseerib selle teooria, enamgi veel, ta lihtsalt ei eksisteeri ilma selleta: teooria loob üheaegselt (kusjuures iga kord uuesti) nii semiootika objekti (uuritava praktika tüübi semiootiline tasand), kui ka selle tööriista (mudeli tüüp, mis vastab teatud semiootilisele struktuurile, mis on teooria poolt välja toodud). Igal konkreetsele semiootilise analüüsi juhul  toome me teoreetilise refleksiooni abil välja teatud märgilise funktsioneerimise viisi, mis on vaja aksiomatiseerida, samal ajal kui formaliseerimise protseduur võimaldab representeerida kõike, mis on teooria poolt avastatud. (Märgime ära, et jutt on sünkroonsetest ja dialektilistest operatsioonidest, millest me räägime kui diakroonilistest vaid mugavuse mõttes). 

Niisiis, semiootika on selline mõtlemisviis, mille puhul teadus elab (omab teadvust) tänu sellele, et on ise teooria. Igal enesetootmise hetkel mõtiskleb semiootika oma objekti, oma tööriista ja nendevahelise seose üle. Seega mõtleb ta iseennast ja tänu sellele eneserefleksioonile saab sellesama teaduse teooriaks, milleks ta on. Aga see tähendab, et semiootika ei ole midagi muud, kui katkematu omaenese objekti ja/või omaenese mudelite ümberhindamine, nende mudelite (aga järelikult ka nende teaduste, kust nad üle on võetud) kriitika, ja samuti iseenda (kui kindlakskujunenud tõdede süsteemi) kriitika. Tekkides punktis, kus kõige erinevamad teadused astuvad kontakti katkematu teoreetilise protsessiga, ei ole semiootika võimeline kivistuma mingi ühe konkreetse teadusena, või, seda enam, teaduse kui niisugusena: semiootika — see on avatud uurimuslik tee, see on kriitika, mis on pidevalt pööratud enda poole, teiste sõnadega — enesekriitika. Olles iseenese teooria, on semiootika selline mõtlemisviis, mis, muutumata süsteemiks, on võimeline iseennast modelleerima (reflekseeruma).

See iseendal sulgumine aga ei sarnane ringiga. Semiootiline uurimus on uurimus, mis tee lõpus ei avasta midagi („ei mingit võtit ei mingi saladuse juurde” nagu oleks öelnud Lévi-Strauss), peale omaenda ideoloogilise zhesti, mida ta konstateerib vaid selleks, et seda kõrvale heites minna teed mööda edasi. Olles algusest peale püstitanud oma eesmärgina tunnetuse, jõuab semiootika lõpuks sellise teooriani, mis, olles ise märgisüsteem, toob semiootilise uurimuse tagasi tema algpunkti: semiootika, kui niisuguse mudeli, mis kuulub kriitika ja ümberlükkamise alla, juurde. Öeldu tähendab, et semiootika enesekonstrueerimine ei saa olla midagi muud peale semiootika kriitika, mis on suunatud millelegi semiootikast erinevale — ideoloogiale. Minnes mööda seda need, mida mööda esimesena käis Marx, saab semiootika teadusliku teadmise ajaloo jaoks selleks punktiks, kus leiab aset lahtiütlemine traditsioonist, mille järgi ja mille raames „teadust kujutatakse teatud enesesse suletud ringina, mille algusesse (lihtsasse alusesse) põimitakse vahenduse abil tema lõpp; kusjuures see ring on ringide ring, kuna iga üksik liige, kui meetodi poolt hingestatud, on refleksioon iseeneses, mis, minnes tagasi algusesse, on samal ajal uue liikme alguseks. Selle ahela lülid on üksikud teadused, milledest igaüks omab midagi enne ja midagi pärast ennast, või, täpsemalt väljendudes, omab ainult seda, mis talle eelneb ja oma lõpetuses näitab oma järgmist”.10 Semiootiline praktika ütleb lahti teleoloogilisest ettekujutusest teadusest, mis on alati allutatud teatud filosoofilisele süsteemile ja seetõttu määratud ise muutuma süsteemiks.11 Muutumata süsteemiks, kujutab semiootiline instants kui instants, mis töötab välja mudeleid ja teooriaid, endast ümberlükkamise ja enese ümberlükkamise instantsi — see on katkestatud ring, mille „lõpp” mitte ainult ei kattu „algusega”, vaid tõukab selle eemale, heidab kõrvale ja lülitab end teise diskursuse, st teise objekti ja teise meetodi külge. Täpsem on öelda, et nüüdsest ei eksisteeri üldse ei algust ega lõppu, kuna igasugune algus osutub lõpuks ja vastupidi.

Igasugune semiootika on seega võimeline konstitueeruma ainult kui semiootika kriitika. Olles ruumiks, kus teadused ära kaotatakse, esitub semiootika kui selle protsessi eneseteadvus  ja seega kui „teaduslikkuse” ümberhindamine; olles midagi vähemat (või suuremat) kui teadus, on ta pigem agressiooni ja illusioonide kaotamise ruumiks teadusdiskursuse sees. Võib öelda, et semiootika ongi see „teadus ideoloogiatest”, mis oli ette kuulutatud veel revolutsioonieelsel Venemaal12, kuid samas on see ka teaduste ideoloogia.

Taoline ettekujutus semiootikast ei tohiks kuidagi viia ei relativismi ega agnostilise skeptitsismini. Vastupidi, see liitub Marxi teadusliku praktikaga — liitudes sel määral, mil hülgab igasugust absoluutset (sealhulgas teaduslikku) süsteemi, kuid säilitab seejuures teadusliku mõtteviisi, teiste sõnadega, mudelite, mis toetuvad teatud teooriale, välja töötamise protseduuri. Konstrueerudes liikuvas ruumis teooria ja mudeli vahel ja samal ajal neist distantseerudes (so lähenedes neile teatud positsioonilt, mis on võetud käibiva sotsiaalse praktika siseselt), demonstreerib semiootiline mõte silmnähtavalt seda Marxi poolt ellu viidud/tekitatud „epistemoloogilist lõhet”.

Selline semiootika staatus eeldab: 1. semiootika erilist suhet teiste teadustega, sealhulgas lingvistika, matemaatika ja loogikaga, mille mudeleid ta kasutab. 2. uue terminoloogia loomist ja vana lammutamist.

Taoline semiootika kasutab lingvistilisi, matemaatilisi ja loogilisi mudeleid, rakendades neid uuritavatele märgilistele praktikatele. See rakendus on mitte ainult teadusliku, vaid ka teoreetilise, teiste sõnadega sügavalt ideoloogilise iseloomuga: ta demüstifitseerib nn „humanitaarteaduste" pretensioonid täpsusele ja „puhtusele”. Ta lammutab täpsed eeldused, mis on teadusliku lähenemise aluseks; selle tulemusena lingvistika, matemaatika ja loogika, olles lülitatud semiootikasse, ilmuvad kui „lammutatud eeldused”, millel ei ole midagi (või vähe) ühist selle staatusega, mis on neil semiootika piirest väljaspool. Need abiteadused mitte ainult moodustavad omalaadse lao, kust semiootika ammutab oma mudeleid, vaid on tema jaoks ka eituse objektiks: semiootika eitab seda objekti selleks, et eksplitsiitselt vormuda kriitilise praktikana. Matemaatilised („olemise teoreem”, „valiku aksioom”) füüsikalised („isotoopia”), lingvistilised („kompetentsus”, „täitmine”, „genereerimine”, „anafoor”), loogilised („disjunktsioon”, „ortotäienditega struktuur”) terminid on võimelised muutma oma tähendust juhul, kui neid rakendatakse uuele ideoloogilisele objektile. Just selline on objekt, mida töötab välja tänapäeva semiootika; ta erineb kontseptuaalsest ruumist, mille raames esmakordselt tekkisid vastavad terminid. Mängides sellel „mitteuue uudsel” tähenduste, mis üks ja sama termin on võimeline omandama erinevates teoreetilistes kontekstides, erinevusel, näitab semiootika, mil moel teadus sünnib ühest või teisest ideoloogiast. „Uus objekt võib säilitada seose vana ideoloogilise objektiga, temas võib leida elemente, mis kunagi kuulusid eelmisele objektile; kuid nende elementide tähendus muutub just tänu sellele, et nad sisenevad uude struktuuri, mis neile selle tähenduse annab. Isoleeritud elementide väline sarnasus võib viia eksiteele pealiskaudse vaataja, kes ignoreerib struktuuri osa ühe või teise objekti elementide tähenduse konstitueerimisel...”.13.Marx just teostaski taolise vanade terminite lammutamise. Nii vaadeldi merkantilistide terminoloogias „lisaväärtust” kui „produkti väärtuse kasvu tulemust”. Marx aga, andes väljendile „lisaväärtus” uue tähenduse, tõi koos sellega ilmsiks „mitteuue reaalsuse uudsuse, mis on kahe erineva lähenemise objektiks, teiste sõnadega, tegi ilmseks kaks selle „reaalsuse”, mis on lülitatud kahte erinevasse teoreetilisse diskursusesse, modaalsust”.14 Kuid kui semantiline lähenemine toob endaga kaasa taolise terminite tähenduse segunemise, siis milleks sel juhul kasutada termineid, mis on juba kinnistunud mingis kindlas kasutusviisis?

On teada, et teadusliku mõtte uuendamine toimub vaid terminoloogia uuendamise tulemusena ja tänu sellele: tegelikult tekib uus teadmine vaid siis, kui tekib uus termin, olgu selleks „hapnik” või „lõpmatult väikeste loendamine”. „teaduses toob iga uus seisukoht endaga kaasa revolutsiooni selle tehnilistes terminites (Fachausdrücken) /.../ Poliitiline ökonoomia võttis harilikult kaubandus- või tööstuselu termineid  sellistena, nagu ta need leidis, ta opereeris nendega ja hoopiski ei märganus, et ta sulges end sellega kitsasse mõistete  ringi, mida need terminid väljendavad”. 15 Tunnistades praegu kapitalistliku süsteemi ja sellega kaasneva diskursuse mööduvat iseloomu, võtab semiootika  (kuna ta muudab märgilised praktikad kriitilise mõtte aineks) tarvitusele teised terminid, kui need, mida kasutas  endiste „humanitaarteaduste” diskursus. Just seetõttu, hüljates humanitaar-subjektivistlikku terminoloogia, pöördub semiootika täppisteaduste sõnastiku poole. Kuid, nagu varem märgitud, selles uues ideoloogilises valdkonnas, mida semiootika on võimeline looma oma uurimisobjektina, saavad need terminid teise tähenduse (selle erisuse poole pöördume allpool). Samal ajal ei takista täppisteaduste terminite kasutamine täiesti uute terminite sissetoomist semiootilise uurimuse sõlmpunktides.

 1 Vrd. Töid märgisüsteemide alalt. 2. Tartu 1965

2 “...semioloog ... kohtab oma teel varem või hiljem keelt („tõelist”), kusjuures mitte ainult kui mudelit, vaid ka kui tähistatava konstitueerivat elementi, vahendavat lüli.” (Roland Barthes. Semioloogia alused. )

3 samas

4 Vt. sellega seoses J. Derrida kriitilisi märkusi raamatus De la grammatologie

5 Vrd Rosenbluth, A., Wiener W. 1945. The role of models in science. Philosophy of Sciences 12(4): 324. Et lühidalt selgitada mudeli mõistet, meenutame sõna enda etümoloogilist tähendust: lad modus = mõõt, meloodia, takt, rütm, piir, mõõdukus, kujund, viis.

6 Analoogia mõistet, mis ilmselt shokeerib mõningaid puriste, tuleb siin võtta kõige tõsisemas tähenduses, millele Mallarme andis järgmise “poeetilise” määratluse: „Kogu ime on selles: määrata esemete, mis on kõrgeima puhtuse janust muserdatud ja kurnatud,  sisemine paarne samasus”.

7 “Võib öelda, et semioloogiline kujutab endast teatud tähistajat, mis, kinnitunud mingi analoogse tasandile, lõhestab sümboolse tähistatava ja muudab selle diferentseeritud tähenduste võrgustikuks” (Greimas A.- J. 1966. Semantique structurale. P. Larousse, p. 60).

8 Klassikaline lähenemine tõmbab piiri loodusteaduste ja humanitaarteaduste vahel ja peab „puhasteks” teadusteks pigem esimesi, kui teisi.

9 “Mudel on alati representatsioon. Küsimus tõstatub sellisena: mida nimelt presenteeritakse ja mil viisil ilmneb presenaastiooni funktsioon?”. Frey G. 1960. Symbolishe und ikonishe Modelle. Synthese 12(2/3): 213.

10 G. W. H. Hegel. Wissenschaft der Logik. Bd.2. Die Lehre vom "Begriff". (1816). Hamburg: Felix Meiner Verlag 1994, 304.

11 “Alles siin tuleb vaatluse alla tunnetuse sisu kui niisugune, kuna nüüd kuulub ta meetodile. Tänu sellele momendile laieneb meetod ise süsteemiks”. Samas, lk. 300

12 “...marksistliku teaduse jaoks ideoloogiatest püstituvad kaks ringi põhiküsimusi: 1) organiseeritud ideoloogilise materjali kui tähendusliku materjali iseärasuste ja vormide probleem; 2) seda tähenduslikkust teaostava sotsiaalse suhtluse iseärasuste ja vormide probleem”. (Medvedjev P. N. 1928. Formalnyi metod v literaturovedenii. Kriticheskoje vvedenije v socioligicheskuju poetiku. L. Priboi, 18.) Allpool me tuleme tagasi selle eristuse (mis on esmajärgulise tähtsusega) juurde.

13 Althusser L. 1965. Lire “Le Capital”. Paris: Maspero, 125.

14 Ibid, 114

15 Fr. Engels. Eessõna ingliskeelsele väljaandele. - K. Marx. Kapital. I kd. Tallinn: ERK 1953, 29.