Küsimused

Leheküljel [küsimused] saate sisestada küsimuste teksti, järjekorranumbri, lisada kommentaari, määrata ära küsimuse tüübi, vastusevariandid ja olulisuse. Lisaks saate muuta mõningaid spetsiifilisi parameetreid (1 ja 2). Esialgu kuvatakse neli tühja küsimust, hiljem sellele leheküljele naastes lisatakse olemasolevatele küsimustele alati kolm tühja rida, millesse saate uusi küsimusi sisestada. Uute küsimuste lisamiseks võite klikkida ka viitel [lisan uusi küsimusi]. Täitmata küsimuste ridu valmis formularis ei kuvata. Küsimuse kustutamiseks piisab täidetud küsimuse lahtri tühjendamisest. 
 • järjekorranumber - numbrid on toodud rippmenüüna, milles teil on võimalik jooksvalt muuta iga sisestatud küsimuse asukohta küsimustikus (N: olete sisestanud 25 küsimust ja soovite, et 26. küsimus oleks tegelikult 14. - muudate 26. küsimuse ees oleva numbri 14.-ks). Muutus leiab aset, kui külastate vahepeal Eelvaadet või Kujunduse lehekülge.
 • küsimus/kommentaar - siin on kaks lahtrit kohakuti - ülemine on küsimuse teksti sisestamiseks ning alumine kommentaari jaoks. Te ei pea kommentaare sisestama.
 • olulisus - kui märgite olulisuse linnukesega, ei saa vastaja oma formulari enne ära saata, kui on vastanud kõigile nn. tärniga küsimustele.
 • küsimusetüüp/väärtused - rippmenüüna toodud küsimuste tüüpide hulgast saate valida sobiva. Selle all on pikem lahter väärtuste sisestamiseks. Väärtusi (valikvastuseid) peate lisama vaid teatud tüüpide puhul (raadionupp ja rippmenüü). Väärtusi võib olla lõputult palju ja nende vahele tuleb sisestada semikoolonid (tühikuid pole vaja - see rikub kujunduse).
 • parameetrid 1 ja 2 - näiteks esimese kahe küsimuse tüübi puhul on parameeter 1 vastuselahtri suurus tähemärkides ning parameeter 2 tähe- või numbrimärkide arv, mida tegelikult saab vastuselahtrisse sisestada. Pika vastusega küsimuse korral on parameeter 1 vastuselahtri suurus horisontaalis ning parameeter 2 ridade arv, mis korraga vastuselahtris näha on (küljele tekib vajadusel kerimisriba). Märkeruudu puhul parameetreid sisestama ei pea. Raadionupu puhul jääb parameeter 1 tühjaks, kuid parameeter 2 lahtris olev number 1 paigutab vastusevariandid üksteise alla) kui ka parameeter 2 jätta tühjaks, jäävad vastusevariandid üksteise kõrvale). Tavalise rippmenüü korral on mõlemad parameetrid täitmata. Kui soovite, et valida oleks võimalik mitu vastust, peate parameeter 1 alla sisestama vastusevariantide arvu (et need kõik korraga näha oleks) ja parameeter 2 alla sisestate number 1 (võimaldab Ctrl-nupu abil valida mitu vastust). Sellise küsimuse korral on kindlasti mõtet lisada küsimuse teksti alla kommentaarina õpetus mitme valiku tegemiseks!
 • Esmalt sisestage küsimus ehk välja nimetus (see, millele vastust ootate, näiteks Nimi, Vanus, Mitu korda olete käinud Munamäel vms). Küsimus võib sisaldada nii tühikuid kui ka täppidega tähti. Kui küsimuse lahter jäetakse täitmata, siis seda küsimust ei salvestata! Seda saab soovi korral kasutada ka küsimuse kustutamiseks - tuleb lihtsalt väli tühjendada.
 • Määrake ära küsimuse olulisus. Märkides hiireklõpsuga ära selle välja nõuate, et küsitletav sellele küsimusele kindlasti vastaks, ilma seda täitmata vastaja eFormulari ära saata ei saa.
 • Küsimuse tüüp, väärtused. Siin tuleb valida küsimuse välja tüüp. Valida saate seitsme variandi vahel, millest üks on vaherida. Väärtuste lahtrisse tuleb sisestada valikvastused, mille vahele pannakse semikoolonid (!!!).
 • [1] ja [2]. Erinevat tüüpi küsimuste jaoks saab määrata ka erinevaid lisaparameetreid. Väljatüüpide kasutusvõimaluste ja spetsiifiliste parameetrite määramise kohta vaadake alljärgnevat koondtabelit.

Küsimuse/välja tüüp

Kasutuskoht

Spetsiifiliste väljade täitmisjuhised1

2

väärtused

tekst (suva) Igasuguse teksti sisestamiseks (numbrid, tähed, kirjavahemärgid, näiteks Nimi). Lahtri nähtav pikkus tähemärkides. Lahtrisse sisestatava teksti maksimaalne lubatud pikkus.

-

tekst (number) Numbriliste väärtuste sisestamiseks (näiteks Vanus). Lahtri nähtav pikkus tähemärkides. Lahtrisse sisestatava teksti maksimaalne lubatud pikkus.

-

tekstiala Suurem lahter, kuhu on võimalik teksti sisestada mitmel real (nn jutustavat vastust eeldavate küsimuste jaoks, näiteks Tegevusala). Lahtri suurus horisontaalsuunas (laius tähemärkides). Lahtri suurus vertikaalsuunas (nähtavate ridade arv).

-

raadionupp Etteantud vastusevariantide seast ühe valimiseks. Mugav kasutada lühivastuste valimiseks (näiteks jah/ei; väike/keskmine/suur).

-

Vastusevariantide asetus: täitmata jätmise korral kõrvuti, väärtuse 1 korral üksteise all. Vastusevariantide sisestamiseks, variandid eraldada semikooloniga, vaikimisi valitud väärtuse ette *.
märkeruut Vastus, mida on võimalik 'linnukesega' ära märkida (näiteks Soovin osaleda...).

-

-

vaikimisi oleku määramiseks:
tühi - märgistamata
* - märgistatud.
ripploend Lahtirulluv või keritav etteantud vastusevariantide loend ühe või mitme vastuse valimiseks. Sobivam suurema arvu ja pikemate valikuvariantide puhul (näiteks Tartu/Tallinn/Suure- Jaani/Kuressaare). Üheaegselt näidatavate ridade arv. Vaikimisi on ridade arv 1. Mitme vastusevariandi korraga valimise võimaldamine. Väärtuse 1 korral on võimalik Ctrl või Shift klahvi all hoides valida mitu varianti korraga, täitmata jätmise korral saab valida vaid ühe variandi. Vastusevariantide sisestamiseks, variandid eraldada semikooloniga. Vaikimisi valitud väärtuse ette *.
vaherida Mõeldud täiendava teksti sisestamiseks küsimuste vahele (näiteks grupeerimiseks või selgitusteks). Lahtrit ei teki, kuvatakse vaid küsimuse tekstiosa.

-

-

-

 • Kommentaar. Siia saab sisestada lisakommentaari küsimuse kohta (näiteks vastamise juhise, meeldetuletuse vms). Kommentaar kuvatakse täidetava välja järele või alla.
 • Eelvaade. Kui küsimused on sisestatud, vaadake, mismoodi koostatav eFormular esialgu välja näeb. Selleks klikkige ülamenüüs [eelvaade]. Sellel lehel saate hiljem näha ka oma eFormulari lõplikku välimust.