Sisu esitamine

iDevice ikoon
Sisu esitamisel lähtuge õpilasest ja õppimisest, mitte õpetajast või ainest ja õpetamisest!

Õppematerjal peaks seega olema:
 • mõistetav
 • õppeprotsessi toetav
 • korrektselt disainitud
 • autoriõigusi arvestav
Et loodud/kasutatav tekst oleks õppija jaoks paremini mõistetav:
 • vältige võõrsõnu või kasutage siis, kui emakeeles vastava mõiste tähistus puudub või kui see võõrsõna on juba tuntud

 • vältige abstraktseid sõnu – neid, millega tähistatavaid objekte ei saa meeltega vahetult tajuda, sest konkreetsed sõnad jäävad paremini meelde (pildiliste kujunditena). Abstraktsed sõnad ja laused jäävad meelde sõnalisel kujul. Abstraktsuse vähendamiseks tooge konkreetseid näiteid

 • vältige liigseid oskussõnu või selgitage need kohe lahti ja kasutage edaspidi aktiivselt

 • vältige pikki sõnu, kuna pikad sõnad on üldiselt raskemini mõistetavad

 • vältige harva esinevaid sõnu või selgitage tundmatud sõnad lahti: teiste (tuntud) sõnadega, jooniste ja piltide abil, kasutage neid korduvalt uues kontekstis, tooge uued sõnad teksti keskel, mitte alguses. 35 tuntud sõna kohta 1 tundmatu sõna

 • vältige umbmääraseid väljendeid ja kasutage sõnu, mis annavad sisu kõige selgemalt edasi

 • vältige pikki lauseid

 • vältige keerulisi lausekonstruktsioone

 • vältige kõrvallauseid, sest põimlauset on raskem mõista kui rindlauset, kõr­vallausete rohkus muudab teksti raskesti loetavaks. Jaotage põimlause iseseisvateks lauseteks. Seega hoi­duge alistavatest sidesõnadest et, kui, kuna, kuni, nagu, ehkki, kuigi, sest et, enne kui jt. (seovad kõrvallauseid pealausega). Kasutage pigem rinnastavaid sidesõnu ja, ning, ega, ehk, või, vaid, kuid, aga, ent jt. Lihtlausega väljendage seda, mis on kõige olulisem; kõrvallausesse jäägu vähemoluline

 • paigutage seotud sõnad lähestikku - seotud sõnade vahel ei tohiks olla üle kolme sõna. Esitage laiendid tegusõna juures. Kui lause algab öeldise laiendiga, paigutage öeldis aluse ette

 • vältige liigseid sõnu – liigseid omadus- ja määrsõnu

 • kasutage tegusõnu öeldisena, mis seob teisi lauseliikmeid. Mida rohkem on teks­tis öeldisi, seda lühemad on lauseosad. Kasutage verbe aktiivis ja nimetada tegijat. Vältige eitavat lauset