2.3.1. Sidusrühmatöö ja arutelude ettevalmistamine

 
Kui tahetakse saavutada edu, tuleb sarnaselt teiste rühmatöö liikidega ka sidusrühmatööks ettevalmistusi teha. Paljude osalejate jaoks pole sidusrühmatöö mitte kergete killast ja just seepärast peaks ettevalmistus olema põhjalik.

Osalejatel saab lasta end ette valmistada, kasutades selleks vastastikust arutelu, mille puhul nad analüüsivad oma intellektuaalseid võimeid seoses etteantud teemaga. Näiteks võib see toimuda seoses järgmiste seisukohtadega:
 • minu teadmised teema kohta on nii suured, et:
  • võin arutada seda antud valdkonna tippudega;
  • või õpetada teistele selle põhielemente;
  • võin modereerida võrdsel tasemel osalejate vahelist arutelu;
  • võin osaleda võrdsel tasemel osalejate vahelises arutelus;
  • võin arutada seda oma sõprade ja perekonnaliikmetega.
Tulemuse kasutamiseks võtavad osalejad endale rühmatööga seoses spetsiaalsed rollid ning samuti saab tulemusi kasutada viisidel, mis on teadlikult seotud osalejate tugevate ja nõrkade külgedega rühmatöö osas.

Nii nagu hästi juhitud meeskonnatöö aluseks on läbimõeldult moodustatud meeskond, kus on määratletud ja segunenud liikmete oskused, saab sidusrühmatööd tugevdada nii, et osalejad õpivad tundma teineteist ja seda, mida nad üksteiselt oodata võivad.

Kogemused näitavad, et teadmisi teiste inimeste oskuste kohta omandatakse kõige paremini siis, kui osalejad kohtuvad üksteisega silmast silma enne siduskursuse algust ning saavad võimaluse vabalt rääkida oma ootustest ja vahetada teavet oma oskuste taseme kohta. Vastastikune konfidentsiaalsus ja usaldus, mida sellised kohtumised annavad, võib olla kursusest osavõtu seisukohast määrava tähtsusega.

Sellistesse kohtumistesse investeerimine loob sageli ka parema õhkkonna sidusaruteludeks. Asjaolu, et inimesed on teineteisega äsja kohtunud, võib tähendada, et virtuaalsed arutelud muutuvad märkimisväärselt teistsuguseks, isiklikumaks ja siduvamaks, võrreldes olukorraga, mis esineb inimeste puhul, kes varem kohtunud pole.

Sidusrühmatöö on selles plaanis paralleelne mittevirtuaalse rühmatööga, kui kerkib küsimus sotsiaalpsühholoogilise aluse kohta, millele rühmatöö rajaneb.

« previous | next »