2.2.4. Missugused oskused peavad olema sidustuutoril?

 
Tuleb eeldada, et tuutoril on juba olemas alltoodud oskused või et ta arendab need välja.
  • IKT-oskused. Võime kasutada rakendatavat tehnoloogiat ja anda nõu levinumate probleemide puhul.
  • Juhendamisoskused. Võime juhendada õppijaid nii, et nad oleksid motiveeritud jätkama. Kuivõrd juhendamine toimub sageli nii kirjalikus kui suulises vormis, siis peab tuutor oskama kasutada erinevaid juhendamisstrateegiaid.
  • Veebikommunikatsiooni oskused. Võime suhelda arusaadavalt, täpselt ja konstruktiivselt; olla kohal, ent mitte trügida esile. See nõuab head kursisolekut erinevate kommunikatsiooniviisidega.
  • Struktuurilised oskused. Võime luua struktuure. Traditsioonilise õppe puhul määravad struktuurid ära ajagraafik, klassiruum jne. Sidusõppes toimub teatud määral sama asi tänu kursuse ajagraafikule ja konverentsisüsteemile. Tuutori ülesanne on need omavahel igapäevaselt toimima panna.
  • Otsingu- ja hindamisoskused. Võime sooritada Interneti-otsinguid ja hinnata materjali kriitiliselt.
  • Korralduslikud oskused. Võime korraldada asju ning inspireerida inimesi õpikeskkondade loomisel, arendamisel ja säilitamisel. Võime luua head tingimused, et õpirühmatöö muutuks reaalsuseks.
  • Modereerimisoskused. Võime käivitada veebipõhiseid arutelusid ja delegeerida nende juhtimine, lastes õppijatel täita erinevaid rolle, näiteks juhi, vahendaja ja lohutaja rolli.
  • Kaastundeoskused. Õppija vajaduste ja huvide mõistmiseks läheb tarvis nii suurt empaatiavõimet kui ka häid uudishimu väljendamise, pärimis- ja uurimisoskusi.
  • Metakommunikatiivsed oskused. Võime näha puude taga metsa ning suunata dialoogi kaudu õppijaid analüüsima nende arusaamu ja ettekujutust õppimise olemusest.
Tuutor peaks olema võimeline osalema ühes või mitmes meeskonnas, mis tegeleb paindliku sidusõppe väljatöötamisega. Meeskonnas vajaminevate oskuste hulka kuuluvad lisaks pedagoogilistele ka minimaalsed tekstitöötlus-, kujundus- ja veebitehnoloogia alased ning konkreetse valdkonnaga seotud oskused. Et tuutor kuulub meeskonda, mille liikmed loodetavasti täiendavad üksteist, siis ei pea kõik tema oskused olema ilmtingimata võrdselt head. On teisi meeskonnaliikmeid, kellel on vajalikul tasemel oskused ja kes antud ülesande lahendamise eest vastutavad. Seega on meeskond praktikas võimeline tegutsema pädevusüksusena.

« previous | next »