2.2.3. Õppijate nõudmised ja ootused

 
Õppijad peavad teadma, missuguseid nõudmisi tuutor neile siduskursuse erinevates faasides esitab. Alguses esitavad õppijaid sellised küsimusi nagu:
 • Mida ma pean tegema?
 • Kuidas ma seda teen?
 • Mida see mulle annab?
See tähendab, et tarvis on üldisi kirjeldusi siduskursuse kontseptsioonide kohta. Need peaksid sisaldama järgmist:
 • nõuded õppijate kvalifikatsiooni kohta;
 • vajaliku tehnoloogia selge spetsifikatsioon;
 • kursuse ulatus (nt ainepunktides);
 • eesmärk, siht, sisu, läbimise järjekord, struktuur, töömeetod ja hindamismeetod.
Samu küsimusi esitatakse muidugi ka õppetöö käigus, ent need muutuvad üha konkreetsemateks:
 • Mida ma nüüd tegema pean?
 • Kuidas teha seda kõige paremini?
 • Mida see mulle täpselt annab?
Siduskursuse jooksul peab õppijal olema ligipääs erinevate strateegiate kirjeldustele, et lahendada erinevaid ülesandeid. Iga konkreetse ülesande puhul peavad olema selged järgmised küsimused:
 • Mis on eesmärk ja mis on siht?
 • Mis on harjutuse mõte?
 • Missuguseid lahendusstrateegiaid saab kasutada?
 • Kellega peaks õppija koostööd tegema?
 • Kuidas ülesannet hinnatakse ja kaalutakse?
 • Mis kasu annab selle ülesande lahendamine õppijale?
 • Kui kaua aega peaks õppija antud ülesandele kulutama?
 • Kuhu ja millal tuleb ülesanne tagastada?
See võib olla näiteks niisugune.

Eesmärk
Ülesande eesmärk on tutvustada ja proovida üht võimalikku analüüsimisvahendit. Seeläbi avaneb teil võimalus tutvuda paindlike õppimisviiside ja rühmatööd nõudvate õppeprotsessidega.

Siht
Ülesande siht on:
tutvustada mudeli eeliseid ja puuduseid;
tutvustada elemente, mis mõjutavad erinevaid õppimisviise;
testida digitaalse tööjaotuse võimalusi ja piire.

Sisu
Mudeli põhjal läbi viidud analüüside taustal tuleb teil anda hinnang ühe alltoodud õppeviisi kohta:
www. …
www. …
www. …

Lahendus peab hõlmama vähemalt pool A4 lehekülge ja mitte pikem kui üks A4 lehekülg või vastama konkreetsele sõnade arvule. See tähendab, et teil tuleb määratleda prioriteedid, kaaludes ülesande elemente erinevalt.

Töömeetodid
Ülesanded tuleb lahendada teie töögrupis, et saaksite üksteist inspireerida ja toetada ning olla n-ö kriitilisteks sõpradeks rühmatööle tuginevas õppeprotsessis.

Tähtaeg
Lahendatud ülesanded tuleks tagastada hiljemalt PÄEV-KUU-AASTA konverentsilehele "Lahendatud ülesanded". Vahemikus PÄEV-KUU-AASTA arutame teie töö tulemusi konverentsil "Arutelu".
 
« previous | next »