Kursuse eeltutvustus


Vastutav õppejõud Illar Leuhin

Aine maht 4AP (160 tundi)

Kursus on 100% veebipõhine ning toimub WebCT keskkonnas. Vastavalt kursuslaste soovile võidakse kursuse lõpus korraldada üks konverentsipäev. Veebipõhise kursuse eeliseks on, et sellel osalejad saavad oma ülesandeid täita neile sobival ajal ning õppimiseks ei pea kogunema kindlal kellaajal kindlas ruumipunktis.

Sihtrühm: Sihtgrupi moodustavad eelkõige tegevõpetajad algklasside loodusõpetuses või klassiõpetajad, kes muu hulgas õpetavad ka loodusõpetust ning statsionaarsed loodusteaduste üliõpilased (vabaainena).

Sisu lühitutvustus:

Suunatud aktiivõpe algklasside loodusõpetuses on kokku 4AP mahus toimuv klassiõpetajate täiendkoolituskursus, hõlmates umbes 160 tundi iseseisvat tööd ja suhtlemist WebCT keskkonnas. Kursuse käigus antakse osalejatele esmased teadmised aktiivõppest ning selle eelistest, suunates neid õpetamisel kasutama praktilisi töid.

Kokkuleppel õppuritega võidakse korraldada praktiline konverents ja näitlikud praktikumid (näidistunnid, kodutööde esitlused).

Kursuse lõpuks koguneb hulk kasutamiskõlblikke tööjuhendeid ja tunnikavasid, mida saab kasutada järgmiste kursuste raames ning mida saavad kasutada kursusel osalejad.

Kursuse eesmärgiks on aktiviseerida algklassi õpetajaid praktiliste tööde tegemisele, sellel teemal arutlemisele ja kogemuste vahetamisele. Peidetud eesmärgiks on muuta õpetajate (praktilistesse töödesse) suhtumist; luua ideevabrik (käepäraste vahendite kasutamisel) kui ka praktiline väljund koolitunniks. Kursuse käigus antakse esmased teadmised aktiivõppest ning selle eelistest.

Kursuse sisukirjeldus: WebCT-sse paigutatakse kursuse ainekava, moodulite kirjeldused, iseseisvate tööde juhised, õppematerjalid, aga ka kaasõpilaste looming ning teoreetilisi aluseid puudutavad elektroonilised testid. Kursus on 100% veebipõhine ning selles toimuvad ka suhtlemine õppurite ja õppejõu vahel ning virtuaalsed seminarid.

Kursusega liitunud õpetajad saavad igaks nädalaks tähtajalise ülesande. Lisaks teooriaga tutvumisele tuleb igaühel välja mõelda ka konkreetsed praktilised tööd, mida klassis (oma õpilastega) läbi proovitakse. Õppijal tuleb anda vastavalt juhendile praktilise töö detailne kirjeldus (sh selle eesmärgid) ning teostamisel selgunud plussid ja miinused.


Käsitlemisele tulevad teemad

Aktiivõppe teoreetilised alused. Esitatakse lugemismaterjal aktiivõppe teoreetilistest alustest ja erinevatest käsitlustest. Õppijad toovad foorumis välja nende plussid ja miinused ning väitlevad antud teemal.

Suunatud aktiivõppe eripärad. Pärast materjalidega tutvumist arutletakse foorumis teooria ja kogetud praktika üle. Õpetajad vahetavad oma töökogemusi sõnas ja (võimalusel) pildis, tuues välja ettetulnud probleemid ning suurimad saavutused. Tulemused paigutab iga osaleja endaloodud kodulehele.

Suunatud aktiivõpe loodusõpetuses. Erinevate alateemade (bioloogia, füüsika, keemia jne) käsitlemine foorumis. Materjal: Praktiliste tööde juhendite koostamine. Katsete planeerimine ja korraldamine. Arutelu ja kogemuste (sh esilekerkinud probleemid) vahetamine foorumis. Õpetajad koostavad praktilise töö juhendi ja paigutavad oma kodulehele. Iga õppija analüüsib vähemalt kolme kursusekaaslase tööd.

Praktilised tööd kui üks võimalus aktiivõppeks. Esitatakse teoreetiline materjal praktilistest töödest kui ka teistest aktiivõppe meetoditest. Õpetajad saavad ülesandeks rakendada erinevaid meetodeid erinevate teemade käsitlemisel ning hiljem tutvustavad foorumis oma kogemust.

Praktilisteks töödeks vajalikud vahendid, nende asendamise võimalused. Foorumis arutletakse vahendite ning nende asendamise võimaluste üle käepäraste vahenditega. Õppijad saavad ülesandeks kirjeldada mõningaid mudeleid ja arutleda laste vastuvõtuvõime üle. Teoreetilise materjalina: ülevaade tunnetuskoormuse teooriast.

Praktiliste tööde hindamine. Foorumis arutletakse, mida ja kuidas hinnata? Kuidas diferentseeritult hinnata? Materjaliks: HTM hindamisjuhendid, õpetajate arutelud hindamise teemal.

Praktiliste tööde puudused. Foorumis arutletakse praktiliste tööde puuduste ja sellega seotud ohtude üle. Teoreetiline materjal: Õpilaste suunamine iseõppimisele. Praktiliste töödega seotud ohud.

Praktiliste tööde eelised. Õpetajate kogemustevahetus foorumis. Materjal: mõningaid näiteid praktilistest töödest ja nende põhjal koostatud uurimustest.

Rühmatöö aktiivõppe meetodina. Foorumis diskuteeritakse rühmatöö eeliste ja puuduste üle. Õpetajad pakuvad välja erinevaid rühmade komplekteerimise võimalusi.

Hindamine

Kursusel hinnatakse eelkõige õppijate aktiivset osavõttu diskussioonidest ning teostatud kodutöid. Õppija hinne kujuneb jooksvalt erinevate teemade käsitlemisel saadud osaluse alusel.

Iga alateema puhul teavitatakse õppijaid oodatud tulemustest ning lepitakse kokku normides. Iga teema tähtaja möödumisel teavitatakse kursusel osalejaid nende panusest. Et arutelu aktiivsust on raske mõõta, hinnatakse avalikus kirjavahetuses esitatud sisuliste (sisukate) kirjade hulka, mis ühe teema kohta ei tohi ühel õppuril olla vähem kui kolm. Kodutööd, mis esitada tuleb, peavad vastama teatavatele nõuetele, mis esitatakse õppijaile koos kodutööde teemadega.

Iga alateema puhul on võimalik teenida 100 punkti (protsent eeldatud tööst ja selle kvaliteedist). Koondhinde saamiseks arvutatakse iga alateemaga saavutatud tulemuste keskmine. Hinne kujuneb vastavalt ülikoolis kehtivale hindeskaalale.

© 2005....2007 | xan production